Tytuł Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe Autorzy Anna Barczak, Ewa Kowalewska Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-9653-0 Rok wydania 2015 liczba stron 512 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

CZĘŚĆ PIERWSZA
Zagadnienia kompetencyjne samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska | str. 17

Rozdział 1
Określanie zadań z zakresu ochrony środowiska administracji samorządowej w normach prawnych | str. 19
1. Uwagi wstępne | str. 19
2. Zadania i kompetencje - ustalenia terminologiczne | str. 19
3. System zadań samorządu terytorialnego | str. 25
4. Zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska | str. 36
5. Typologia zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska | str. 45
6. Konkluzje | str. 48

Rozdział 2
Zadania o charakterze organizatorskim | str. 50
1. Uwagi wstępne | str. 50
2. Zadania środowiskowe w zakresie programowania | str. 60
3. Zadania środowiskowe w zakresie planowania | str. 71
4. Zadania w zakresie pozostałych instrumentów o charakterze organizatorskim | str. 84
5. Konkluzje | str. 87

Rozdział 3
Zadania o charakterze bezpośrednio wykonawczym | str. 90
1. Uwagi wstępne | str. 90
2. Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | str. 93
3. Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach i gospodarowania odpadami komunalnymi | str. 97
4. Zadania w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień | str. 110
5. Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi | str. 112
6. Konkluzje | str. 114

Rozdział 4
Zadania o charakterze zobowiazująco-reglamentacyjnym | str. 116
1. Uwagi wstępne | str. 116
2. Reglamentacja korzystania z zasobów środowiska | str. 131
2.1. Zadania reglamentacyjne w zakresie korzystania z wód | str. 131
2.2. Zadania reglamentacyjne w zakresie korzystania z powierzchni ziemi | str. 140
2.3. Zadania reglamentacyjne w zakresie korzystania ze złoża kopaliny | str. 144
2.4. Zadania reglamentacyjne w zakresie korzystania z przyrody | str. 147
3. Reglamentacja emisji | str. 159
4. Konkluzje | str. 171

Rozdział 5
Zadania o charakterze kontrolno-nadzorczym | str. 174
1. Uwagi wstępne | str. 174
2. Kontrola jakości środowiska | str. 178
3. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków środowiskowych | str. 182
3.1. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków nakładanych bezpośrednio poprzez organy samorządowe | str. 183
3.1.1. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków o charakterze ogólnym | str. 184
3.1.2. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków w zakresie gospodarowania i ochrony wód | str. 186
3.1.3. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków w zakresie ochrony przyrody | str. 189
3.1.4. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków w zakresie ochrony powierzchni ziemi i jej wnętrza | str. 191
3.1.5. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków w zakresie ochrony przed odpadami | str. 194
3.2. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z innych źródeł | str. 198
4. Konkluzje | str. 204

Rozdział 6
Finansowanie samorządowych zadań z zakresu ochrony środowiska | str. 206
1. Uwagi wstępne | str. 206
2. Środki budżetowe | str. 208
2.1. Subwencje i dotacje | str. 208
2.2. Podatki | str. 212
2.3. Opłaty | str. 218
2.4. Administracyjne kary pieniężne | str. 236
3. Środki prywatne | str. 238
4. Środki zagraniczne | str. 247
5. Partnerstwo publiczno-prywatne | str. 252
6. Konkluzje | str. 253

CZĘŚĆ DRUGA
Wykaz zadań jednostek samorządu terytorialnego w ogólnych, materialnych, uzupełniających przepisach prawa ochrony środowiska (zestawienie tablicaryczne) | str. 257

Wykaz skrótów stosowanych w tablicach | str. 259

I. Akty prawne ogólne | str. 261
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska | str. 261
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, a także o ocenach oddziaływania na środowisko | str. 298

II. Materialne prawo ochrony środowiska | str. 309
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. O rybactwie śródlądowym | str. 309
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. O lasach | str. 314
3. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych | str. 319
4. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie | str. 324
5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach | str. 328
6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt | str. 355
7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej | str. 359
8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | str. 360
9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne | str. 367
10. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. O ochronie roślin | str. 384
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody | str. 385
12. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. O recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji | str. 397
13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | str. 401
14. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. O odpadach wydobywczych | str. 402
15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. O bateriach i akumulatorach | str. 410
16. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. O systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych | str. 413
17. Ustawa dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze | str. 415
18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach | str. 429
19. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi | str. 442

III. Akty dopełniające | str. 447
1. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. O Inspekcji Ochrony Środowiska | str. 447
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str. 449

Zakończenie | str. 471

Bibliografia | str. 475

Wykaz aktów prawnych | str. 499

Wykaz orzecznictwa | str. 506

Wykaz stron internetowych | str. 512

Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe - Anna Barczak, Ewa Kowalewska

od 75.48 PLN